Historia

Login FormSzukaj

Historia

Kształcenie w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych na Wydziale MT PW zainicjował na początku lat pięćdziesiątych Bogdan Łączyński, zatrudniony jako pierwszy asystent w nowo powstałej Katedrze Podstaw Przeróbki Plastycznej. Pierwsze lata działalności poświęcono opracowaniu tematyki nauczania przetwórstwa tworzyw sztucznych, która dotąd nie była prowadzona w kraju. Koniecznym było także zorganizowanie i wyposażenie laboratorium przetwórstwa tworzyw. Z chwilą zaangażowania do zespołu Aleksandra Dobraczyńskiego i Olgierda Zaleskiego, kształcenie początkowo ograniczone tylko do wykładów z tematyki przetwórstwa tworzyw, rozszerzono na prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych i prac dyplomowych. Rozpoczęte na Wydziale MT PW nauczanie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, stało się dość szybko na tyle znane w kraju, iż zaczęli w tej tematyce być szkoleni oddelegowani pracownicy innych uczelni (np. Politechniki Poznańskiej). W dalszej fazie rozwoju tematyki przetwórstwa tworzyw sztucznych w Katedrze Podstaw Przeróbki Plastycznej rozpoczęto prowadzenie rozpraw doktorskich. Obronione na Wydziale MT PW trzy doktoraty oraz jedna praca habilitacyjna, zaowocowały utworzeniem ośrodków zajmujących się tematyką przetwórstwa na innych uczelniach (Politechnika Częstochowska - dr Ryszard Czarnecki, Politechnika Poznańska - dr Włodzimierz Dębski i dr Juliusz Bratborski, Politechnika Śląska - dr hab. Jerzy Bursa).


Zespół zajmujący się przetwórstwem tworzyw, oprócz zajęć dydaktycznych prowadził także liczne, liczące się prace techniczne oraz naukowo-badawcze.


W roku 1967 powstała Samodzielna Pracownia Tworzyw Sztucznych, prowadzona przez dr. inż. Bogdana Łączyńskiego z uprawnieniami do prowadzenia studiów inżynierskich oraz magisterskich w specjalizacji przetwórstwa tworzyw sztucznych. Powstała przy tym konieczność opracowania nieistniejących programów dla pięciu odrębnych przedmiotów nauczania tej specjalizacji. Powstałe przy tym opracowania (książki, skrypty, instrukcje) są do tej pory wykorzystywane także przez inne uczelnie. Dążąc do prawidłowego rozwoju kadr, utworzono w szkolnictwie średnim zawodowym specjalności przetwórstwa tworzyw i dla potrzeb tych szkół opracowano podręczniki omawiające maszyny oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.


W roku 1979 został powołany Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych pod kierownictwem doc. dr. hab. inż. Bogdana Łączyńskiego. Wzmożono wówczas prace nad doskonaleniem procesu dydaktycznego, czego wyrazem było opracowanie podręczników do niemal wszystkich przedmiotów prowadzonych przez Zakład, przy czym niektóre z nich mają zasięg ogólnokrajowy (np. Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych, Mechanika tworzyw wielkocząsteczkowych, Tworzywa wielkocząsteczkowe i Niemetalowe elementy maszyn). Wzbogacono również wyposażenie czterech istniejących laboratoriów (przetwórstwa tworzyw, mechaniki tworzyw, makromolekulogii i maszyn przetwórstwa) oraz utworzono dwa nowe (materiałów niemetalowych i powłok ochronnych). Zwrócono również uwagę na podnoszenie kwalifikacji: zawodowych pracowników, czego wyrazem jest osiągnięcie przez pracowników Zakładu 8 stopni naukowych oraz 1 tytułu naukowego profesora, W roku 1991, w związku z przejściem na emeryturę prof. B. Łączyńskiego, kierownictwo Zakładu objął Jego wychowanek dr hab. Krzysztof Wilczyński , od 1994 roku - prof. PW. Wzmożono również prace naukowo-badawcze, m. in. w zakresie modelowania własności tworzyw i procesów ich przetwórstwa oraz rozwinięto współpracę z zagranicą (Japonia, USA, Niemcy). Stworzone zostało Laboratorium Komputerowego Projektowania Procesów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

 

Valid XHTML and CSS.